submersed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

submersed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm submersed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của submersed.

Từ điển Anh Việt

  • submersed

    /səb'mə:st/

    * danh từ

    (thực vật học) chìm dưới nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet