stormy weather nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stormy weather nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stormy weather giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stormy weather.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stormy weather

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thời tiết mưa bão