stormy fermentation test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stormy fermentation test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stormy fermentation test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stormy fermentation test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stormy fermentation test

    * kinh tế

    sự thử lên men mạnh