stormy petrel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stormy petrel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stormy petrel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stormy petrel.

Từ điển Anh Việt

 • stormy petrel

  /'stɔ:mi,petrəl/ (storm-petrel) /'stɔ:m,petrəl/ (storm-bird) /'stɔ:mbə:d/ (storm-finch) /'stɔ:mfintʃ/

  petrel)

  /'stɔ:m,petrəl/ (storm-bird)

  /'stɔ:mbə:d/ (storm-finch)

  /'stɔ:mfintʃ/

  * danh từ

  (động vật học) chim hải âu nhỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet