stoop to nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoop to nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoop to giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoop to.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stoop to

    make concessions to

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).