stilted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stilted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stilted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stilted.

Từ điển Anh Việt

 • stilted

  /'stiltid/

  * tính từ

  đi cà kheo

  khoa trương, kêu mà rỗng (văn)

  (kiến trúc) dựng trên cột (nhà sàn...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stilted

  Similar:

  artificial: artificially formal

  that artificial humility that her husband hated

  contrived coyness

  a stilted letter of acknowledgment

  when people try to correct their speech they develop a stilted pronunciation

  Synonyms: contrived, hokey