stiltedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stiltedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stiltedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stiltedness.

Từ điển Anh Việt

  • stiltedness

    /'stiltidnis/

    * danh từ

    tính khoa trương (văn)