stifle joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stifle joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stifle joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stifle joint.

Từ điển Anh Việt

  • stifle joint

    * danh từ

    khuỷu chân sau (của ngựa)