stereotype nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stereotype nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stereotype giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stereotype.

Từ điển Anh Việt

 • stereotype

  /'stiəri'ɔskəpi/

  * danh từ

  bản in đúc

  sự chế tạo bản in đúc; sự in bằng bản in đúc

  mẫu sẵn, mẫu rập khuôn

  to portray someobody as a stereotype: mô tả như theo mẫu rập khuôn

  ấn tượng sâu sắc, ấn tượng bất di bất dịch

  * ngoại động từ

  đúc bản để in

  in bằng bản in đúc

  lặp lại như đúc, rập khuôn; công thức hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stereotype

  * kinh tế

  sự rập khuôn

  * kỹ thuật

  đặc trưng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stereotype

  a conventional or formulaic conception or image

  regional stereotypes have been part of America since its founding

  Similar:

  pigeonhole: treat or classify according to a mental stereotype

  I was stereotyped as a lazy Southern European

  Synonyms: stamp