steaming machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steaming machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steaming machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steaming machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steaming machine

    * kinh tế

    máy xông hơi

    thiết bị chần