steaming goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steaming goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steaming goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steaming goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steaming goods

    * kinh tế

    hàng đang chở

    hàng trên đường vận chuyển