steaming apparatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steaming apparatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steaming apparatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steaming apparatus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steaming apparatus

    * kỹ thuật

    buồng chưng hấp