stave church nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stave church nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stave church giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stave church.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stave church

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà thờ (kiểu) bậc thang