stake driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stake driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stake driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stake driver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stake driver

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    nhân viên phòng kỹ thuật

Từ điển Anh Anh - Wordnet