stair string nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stair string nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stair string giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stair string.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stair string

    * kỹ thuật

    dầm cầu thang