speckled alder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speckled alder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speckled alder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speckled alder.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • speckled alder

    common shrub of Canada and northeastern United States having shoots scattered with rust-colored down

    Synonyms: Alnus rugosa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).