specious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

specious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm specious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của specious.

Từ điển Anh Việt

 • specious

  /'spi:ʃəs/

  * tính từ

  chỉ có mã ngoài, chỉ có bề ngoài; chỉ tốt mã; chỉ có lý ở bê ngoài

  specious appearance: mã ngoài bảnh bao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • specious

  plausible but false

  a specious claim

  spurious inferences

  Synonyms: spurious

  Similar:

  gilded: based on pretense; deceptively pleasing

  the gilded and perfumed but inwardly rotten nobility

  meretricious praise

  a meretricious argument

  Synonyms: meretricious