spasmodic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spasmodic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spasmodic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spasmodic.

Từ điển Anh Việt

 • spasmodic

  /spæz'mɔdik/ (spasmodical) /spæz'mɔdikəl/

  * tính từ

  (y học) co thắt

  không đều, lúc có lúc không; lác đác

  spasmodic efforts: những cố gắng không đều

  spasmodic firing: súng bắn lác đác

  đột biến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spasmodic

  Similar:

  convulsive: affected by involuntary jerky muscular contractions; resembling a spasm

  convulsive motions

  his body made a spasmodic jerk

  spastic movements

  Synonyms: spastic

  fitful: occurring in spells and often abruptly

  fitful bursts of energy

  spasmodic rifle fire