soon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soon.

Từ điển Anh Việt

 • soon

  /su:n/

  * phó từ

  chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc, một ngày gần đây; ngay

  we shall soon know the result: tí nữa chúng ta sẽ biết kết quả

  he arrived soon after four: anh ta đến lúc sau 4 giờ một tí

  as soon as; so soon as ngay khi

  as soon as I heard of it: ngay khi tôi biết việc đó

  as soon as possible: càng sớm càng tốt

  thà

  I would just as soon stay at home: tôi thà ở nhà còn hơn

  death sooner than slavery: thà chết còn hơn chịu nô lệ

  sớm

  you spoke too soon: anh nói sớm quá

  the sooner the better: càng sớm càng tốt

  you will know it sooner or later: sớm hay muộn thế nào anh cũng biết việc ấy

  had sooner

  thà... hơn, thích hơn

  least said soonest mended

  (xem) least

  no sooner said than done

  nói xong là làm ngay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • soon

  in the near future

  the doctor will soon be here

  the book will appear shortly

  she will arrive presently

  we should have news before long

  Synonyms: shortly, presently, before long