solidago nemoralis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solidago nemoralis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solidago nemoralis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solidago nemoralis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • solidago nemoralis

    Similar:

    grey goldenrod: a dyer's weed of Canada and the eastern United States having yellow flowers sometimes used in dyeing

    Synonyms: gray goldenrod

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).