solidago canadensis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solidago canadensis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solidago canadensis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solidago canadensis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • solidago canadensis

    Similar:

    meadow goldenrod: large North American goldenrod having showy clusters of yellow flowers on arching branches; often a weed

    Synonyms: Canadian goldenrod

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).