small-scale mechanization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

small-scale mechanization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm small-scale mechanization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của small-scale mechanization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • small-scale mechanization

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự cơ khí hóa nhỏ