sliver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sliver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sliver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sliver.

Từ điển Anh Việt

 • sliver

  /'slivə/

  * danh từ

  miếng, mảnh (gỗ)

  mảnh đạn, mảnh bom

  miếng cá con (lạng ra để làm muối)

  sợi (len, gai, bông... để xe...)

  * ngoại động từ

  cắt ra từng miếng, lạng ra từng mảnh

  lạng (cá) (để làm mồi câu)

  tước (gai, đay...) thành sợi (để xe...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sliver

  * kinh tế

  lát

  mảnh

  miếng

  phiến

  * kỹ thuật

  mảnh bong

  mảnh vụn

  dệt may:

  con cúi

  giao thông & vận tải:

  mảnh tróc ray

  cơ khí & công trình:

  sự tróc (vảy)

  vết nứt dọc (khuyết tật của vật liệu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sliver

  divide into slivers or splinters

  Synonyms: splinter

  form into slivers

  sliver wood

  Similar:

  splinter: a small thin sharp bit or wood or glass or metal

  he got a splinter in his finger

  it broke into slivers

  paring: a thin fragment or slice (especially of wood) that has been shaved from something

  Synonyms: shaving

  splinter: break up into splinters or slivers

  The wood splintered