separated space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

separated space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm separated space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của separated space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • separated space

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    không gian Hausdorff

    không gian tách