self-directed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-directed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-directed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-directed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • self-directed

    Similar:

    autonomous: (of persons) free from external control and constraint in e.g. action and judgment

    Synonyms: self-reliant

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).