self-directed ira nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-directed ira nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-directed ira giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-directed ira.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • self-directed ira

    * kinh tế

    IRA tự quản