scurrying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scurrying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scurrying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scurrying.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scurrying

  Similar:

  scurry: to move about or proceed hurriedly

  so terrified by the extraordinary ebbing of the sea that they scurried to higher ground

  Synonyms: scamper, skitter, scuttle

  hurrying: moving with great haste

  affection for this hurrying driving...little man

  lashed the scurrying horses

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).