scribbling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scribbling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scribbling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scribbling.

Từ điển Anh Việt

  • scribbling

    * danh từ

    chữ viết vội vàng