scribbling-diary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scribbling-diary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scribbling-diary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scribbling-diary.

Từ điển Anh Việt

  • scribbling-diary

    /'skribliɳ,daiəri/

    * danh từ

    sổ ghi chép lặt vặt