scribbling-block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scribbling-block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scribbling-block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scribbling-block.

Từ điển Anh Việt

  • scribbling-block

    * danh từ

    tập giấy nháp