scottish deerhound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scottish deerhound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scottish deerhound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scottish deerhound.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scottish deerhound

    very large and tall rough-coated dog bred for hunting deer; known as the royal dog of Scotland

    Synonyms: deerhound

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).