deerhound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deerhound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deerhound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deerhound.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • deerhound

    Similar:

    scottish deerhound: very large and tall rough-coated dog bred for hunting deer; known as the royal dog of Scotland

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).