scenic artist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scenic artist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scenic artist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scenic artist.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scenic artist

    an artist specializing in scenic subjects

    Synonyms: scene painter

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).