saratoga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saratoga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saratoga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saratoga.

Từ điển Anh Việt

  • saratoga

    /,særə'tougə/

    * danh từ

    rương; hòm quần áo (của đàn bà để đi đường) ((cũng) saratoga trunk)

Từ điển Anh Anh - Wordnet