safekeeping department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safekeeping department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safekeeping department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safekeeping department.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safekeeping department

    * kinh tế

    phòng bảo quản an toàn