safekeeping charges nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safekeeping charges nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safekeeping charges giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safekeeping charges.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safekeeping charges

    * kinh tế

    phí bảo quản an toàn