rough-and-tumble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rough-and-tumble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rough-and-tumble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rough-and-tumble.

Từ điển Anh Việt

 • rough-and-tumble

  /'rʌfənd'tʌmbl/

  * tính từ

  ẩu, bất chấp luật lệ (cuộc đấu vật...); lộn xộn

  sôi nổi, sóng gió (cuộc đời)

  a rough-and-tumble life: cuộc đời sóng gió

  * danh từ

  cuộc loạn đả; cuộc xô đẩy lộn xộn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rough-and-tumble

  characterized by disorderly action and disregard for rules

  a rough-and-tumble fight

  rough-and-tumble politics

  undisguised bare-knuckle capitalism

  Synonyms: bare-knuckle, bare-knuckled

  Similar:

  hassle: disorderly fighting

  Synonyms: scuffle, tussle, dogfight