river-bed water intake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river-bed water intake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river-bed water intake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river-bed water intake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river-bed water intake

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công trình lấy nước suối