river-bed sewage outlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river-bed sewage outlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river-bed sewage outlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river-bed sewage outlet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river-bed sewage outlet

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    miệng xẻ theo dòng