river-bed extension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river-bed extension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river-bed extension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river-bed extension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river-bed extension

    * kỹ thuật

    sự cắt dòng