resuscitate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

resuscitate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm resuscitate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của resuscitate.

Từ điển Anh Việt

 • resuscitate

  /ri'sʌsiteit/

  * động từ

  làm sống lại, làm tỉnh lại; sống lại

  to resuscitate a drowned man: làm sống lại một người chết đuối

  làm cho rõ nét lại, làm cho được chuộng lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • resuscitate

  cause to regain consciousness

  The doctors revived the comatose man

  Synonyms: revive

  Similar:

  come to: return to consciousness

  The patient came to quickly

  She revived after the doctor gave her an injection

  Synonyms: revive