required course nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

required course nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm required course giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của required course.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • required course

    a course that all students are required to take

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).