razor edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

razor edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm razor edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của razor edge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • razor edge

    an edge that is as sharp as the cutting side of a razor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).