ralph barton perry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ralph barton perry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ralph barton perry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ralph barton perry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ralph barton perry

    Similar:

    perry: United States philosopher (1876-1957)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).