raffle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raffle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raffle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raffle.

Từ điển Anh Việt

 • raffle

  /'ræfl/

  * danh từ

  rác rưởi, cặn bâ, đồ bỏ đi

  cuộc xổ số

  * nội động từ

  dự xổ số

  to raffle for a watch: dự xổ số để lấy đồng hồ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • raffle

  * kinh tế

  bán rút số thưởng

  cách bán rút thăm

  cuộc bán rút thưởng

  xổ số hiện vật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • raffle

  a lottery in which the prizes are goods rather than money

  dispose of in a lottery

  We raffled off a trip to the Bahamas

  Synonyms: raffle off