rafflesiaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rafflesiaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rafflesiaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rafflesiaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rafflesiaceae

    a family of parasitic plants of the order Aristolochiales

    Synonyms: family Rafflesiaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).