radius tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

radius tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm radius tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của radius tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • radius tool

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dao tiện góc lượn