proxy server nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proxy server nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proxy server giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proxy server.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • proxy server

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy chủ ủy nhiệm