prohibited article nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prohibited article nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prohibited article giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prohibited article.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prohibited article

    * kinh tế

    đồ cấm

    hàng cấm