pretension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pretension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pretension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pretension.

Từ điển Anh Việt

 • pretension

  /pri'tenʃn/

  * danh từ

  ý muốn, kỳ vọng

  điều yêu cầu chính đáng; quyền đòi hỏi chính đáng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pretension

  * kỹ thuật

  sự căng trước

  sự kéo trước

  cơ khí & công trình:

  chất tải trước

  đặt tải trước

  xây dựng:

  sự căng trước (bê tông ứng suất trước)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pretension

  a false or unsupportable quality

  Synonyms: pretense, pretence

  the advancing of a claim

  his pretension to the crown

  the town still puts forward pretensions as a famous resort

  Similar:

  pretentiousness: the quality of being pretentious (behaving or speaking in such a manner as to create a false appearance of great importance or worth)

  Synonyms: largeness

  Antonyms: unpretentiousness